شهاده ميلاد أمنه ناجي قاسم جرار ( ام عاهد - رحمها الله ) شهاده ميلاد عثمانية  ١٣١٩هـ